Stadgar

GMK - Göteborgs Magiska Klubb - Grundad 1942

Stadgar
för
Göteborgs Magiska Klubb

antagna vid klubbens bildande den 28 december 1942
Reviderade den 6 februari 2017

§ 1 Föreningens namn
Sammanslutningen bär namnet Göteborgs Magiska Klubb, nedan kallad Klubben eller, i förkortning, GMK.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelse för GMK har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Klubbens ändamål
GMK har till ändamål, att
• tillvarata och främja intresset för magin genom att sammanföra illusionister, amatörer såväl som professionella
• vid sammankomster under kamratliga former diskutera och utföra trolleri
• efter bästa förmåga motarbeta varje form av avslöjande av trolleritrick och magiska hemligheter för allmänheten
• försöka bekämpa sådana misshälligheter, som hos publiken kan verka nedsättande för magin som konstart
• motverka uppenbar kopiering av varandras illusioner
• samarbeta med föreningar med liknande verksamhet

§ 4 Inträde
GMK är öppen för alla trolleriintresserade och person med intresse för trolleri kan väljas in som medlem i GMK. Ansökan görs på ett särskilt formulär.
Sökanden bör ha fyllt 18 år. Yngre sökande med målsmans godkännande kan antas.

Styrelsen undersöker sökandens lämplighet, varvid intresset för trolleri skall prioriteras, framför praktiskt kunnande.

Om sökanden godkänns, kan möjlighet beredas att på en ordinarie sammankomst avlägga ett prov inför klubbens medlemmar.
För inval i GMK fordras kvalificerad majoritet (2/3).

Klubben är också öppen för utländska medborgare, som vill bli medlemmar.

Antalet medlemmar är obegränsat.

Medlem skall tänka på att ett villkor för magins fortlevnad och existens är att dess hemligheter alltid noggrant bevaras mot utomståendes inblick.

§ 5 Medlemsavgift
Årsavgift för kommande kalenderår fastställs vid ordinarie årsmöte. Årsavgift skall vara inbetald senast 31 januari. Nya medlemmar betalar hel årsavgift vid medlemskap i januari till juni och halv årsavgift för medlemskap från juli till december.

§ 6 Klubbens styrelse
GMK:s styrelse skall bestå av ordförande och minst fyra ledamöter och en suppleant. Styrelsen väljs av årsmötet och årsmötet har att besluta om antalet ledamöter och därefter välja dem.

Styrelsens ordförande, väljs av årsmötet, men i övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Följande funktioner skall utses/tillsättas i styrelsen:
• Vice ordförande
• Sekreterare
• Kassör
• Klubbmästare
• Bibliotekarie

Ordförande väljs för en mandattid av 1 år, från årsmöte till årsmöte.
Växelvis väljs halva antalet ledamöter och en suppleant för en mandattid på två år. Omval är tillåtet.

Styrelsen handhar GMK:s angelägenheter i enlighet med gällande stadgar, och verkställer klubbens i laga ordning fattade beslut.

Ordföranden är sammankallande till styrelsemötena, vilka skall vara protokollförda.

För att styrelsen skall vara beslutsmässig på ett möte, måste minst hälften av styrelsen vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst.

Enskild styrelseledamot får inte ensam fatta beslut eller ingå avtal, som är bindande för GMK.

§ 7 Firmatecknare
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig, för belopp upp till 5 000 kronor, för belopp därutöver, i förening.

§ 8 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och av klubbens räkenskaper skall årsmötet välja, för tiden till och med nästkommande årsmöte, en revisor och en revisorssuppleant.

§ 9 Årsmötet
GMK skall hålla årsmöte före februari månads utgång.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera årsmötesprotokollet
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning
11. Fastställande av årsavgift för kommande år
12. Behandling av propositioner och till styrelsen inkomna motioner
13. Rapport från styrelsen
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Motioner som skall behandlas på ett årsmöte, skall vara styrelsen, skriftligen, tillhanda senast en månad innan årsmötet skall hållas.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiskall förpliktelser gentemot GMK har inte rösträtt på årsmötet.

Endast vid årsmötet personligen närvarande medlemmar har rösträtt.

Räkenskaperna skall vara avslutade och granskade av revisorerna före årsmötet.

§ 10 Sammankomster
Utöver årsmötet, skall minst tre medlemssammankomster per termin hållas, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Alla beslut som fattas vid en sammankomst för medlemmarna, som påverkar klubbens ekonomi eller verksamhet, skall protokollföras.

Varje enskild medlem har eget ansvar att hålla sig försäkrade på samtliga medlemssammankomster. Klubben, arrangören eller lokalen kan inte hållas ansvarig för någon skada på medlem eller rekvisita eller fordran i händelse av olycka, stöld eller skada. Detta gäller resor till och från samt under medlemsmöten oavsett plats.

§ 11 Kallelser
Kallelse till årsmöte, liksom till GMK:s övriga sammankomster, skall göras via
e-brev, men skriftligen till de medlemmar som inte kan nås via e-brev.

Kallelse till årsmöte skall skickas minst två veckor före mötet och skall innehålla framlagda propositioner och inkomna motioner.

Kallelse till övriga medlemssammankomster skall skickas minst en vecka före sammankomsten.

§ 12 Röstning
Vid röstning på årsmötet är årsmötet beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Medlem har inte rätt att rösta genom fullmakt.

§ 13 Tricks
GMK skall ge ut, när tillgängliga resurser medger detta, en egen publikation/tidskrift kallad “Tricks”, vilken skall skickas till medlemmarna, men också till magiska föreningar för utbyte av publikationer/tidskrifter.

Kostnaden för “Tricks” avgör om “Tricks” skall ges ut som webbtidning eller som en tryckt publikation/tidskrift.

Styrelsen är ansvarig för tidningen.

§ 14 Hedersmedlem
Styrelsen kan utnämna vilken person som helst, som utfört ett särskilt betydelsefullt arbete för GMK eller för den magiska konstens främjande, till hedersmedlem i GMK.

Detta val skall av styrelsen förankras bland medlemmarna genom ett beslut vid ett årsmöte.

Hedersmedlem är befriad från klubbens årsavgift.

§ 15 Bibliotek och utlåning
Klubbens bibliotek, som består av svenska och utländska tidningar/tidskrifter och böcker, videoband, CD- och DVD-skivor, här nedan benämnda låneobjekt, står till medlemmarnas disposition.

• Låneobjekt förmedlas genom klubbens bibliotekarie och i regel endast till medlemmar som besöker klubbmötena.
• Låntagaren har att strikt följa klubbens låneregler. Vid missbruk avstängs medlem från vidare lån ur klubbens bibliotek.
• Medlem, som av någon anledning förlorat något låneobjekt, skall ersätta klubben för denna förlust med värdet motsvarande dagspriset för låneobjektet.

§ 16 Utträde
För en medlems utträde ur GMK gäller att:
• Medlem, som bryter mot klubbens stadgar eller beslut, eller inte fullgör sina ekonomiskall förpliktelser gentemot klubben, kan och bör uteslutas.
• Medlem, som uteslutits eller självmant utträder ur klubben, har inte rätt att ställa några anspråk på klubben, vare sig ekonomiskt eller på ägodelar.

§ 17 Upplösning
Göteborgs Magiska Klubb kan endast upplösas vid ett årsmöte.

Vid en eventuell upplösning av GMK, vilket inte kan göras så länge minst fem medlemmar röstar för klubbens bestående, skall låneobjekten utlottas bland medlemmarna.

Eventuella kontanter skall skänkas till en välgörenhetsinrättning i Göteborgs kommun, och det upplösande mötet beslutar till vilken.

§ 18 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar, dock inte § 17, krävs beslut med minst två tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster vid årsmötet och en därpå följande medlemssammankomst/möte.

För ändring av § 17 krävs ett enhälligt årsmötesbeslut.